Tham gia San José Climate Smart Challenge là Thử Thách Thông Minh về Khí Hậu San José và sống tốt hơn hôm nay cho ngày mai!

Tham gia thử thách Tại sao tham gia?

Sự Tiến Trình

908 Các nhà

1,000

các hộ gia đình bởi/vì Tháng 12 2022 mục tiêu tham gia

Sự Tiến Trình

95%

250

Tấn của CO2 vào Tháng 12 2022 mục tiêu giảm

Nhóm Cộng Đồng Hàng Đầu

Environmental Services Department

Đội Đứng Hàng đầu

Second Street

Tìm hiểu các hành động

Các hoạt động là những việc đơn giản hàng ngày bạn có thể làm để giảm ảnh hưỡng và cũng giúp bạn tiết kiệm tiền. Bấm vào một danh mục dưới đây để tìm hiểu các hành động.

Nó làm như thế nào

Lập hồ sơ của bạn

Thật dễ dàng để bắt đầu. Tạo hồ sơ hộ gia đình của bạn và nhập một số thông tin về các hoạt động hiện tại của bạn để chúng tôi có thể theo dõi thành công của bạn!

Hãy hành động bền vững

Tìm chọn trong danh sách các hành động mà sẽ giúp giảm tác động của bạn, rồi thêm chúng vào Bảng Điều Khiển của bạn. Chúng tôi sẽ giúp bạn phần tiếp theo, các chi phí và câu hỏi.

Cùng nhau làm

Lập một nhóm gồm các hộ gia đình để bạn có thể hợp tác với nhau. Hãy thảo luận với cộng đồng về kế hoạch làm các hoạt động. Và thi đua với các cộng đồng khác nữa!

Other currencies
Pricing terms

The price is based on current exchange rates but is only an approximation. Please contact us for a final price